100 milionów euro na ratowanie owadów w Niemczech

Niemcy ruszają na pomoc owadom: 100 mln euro rocznie na ochronę siedlisk, wyeliminowanie glifosatu i badania naukowe!

Problem wymierania owadów za naszą zachodnią granicą został opisany w raporcie z 2017 roku. Naukowcy w obszernym opracowaniu stwierdzili, że w ciągu ostatnich trzydziestu lat biomasa wszystkich gatunków latających w 63 niemieckich rezerwatach przyrody zmalała aż o 76 proc.!

Wymieranie owadów jest ściśle związane z przekształcaniem krajobrazu wiejskiego i rolnictwem przemysłowym. Wiele tradycyjnych łąk — ważne siedliska rodzimych roślin, owadów i innych dzikich zwierząt — zniknęło po tym, jak rolnicy przekształcili je w pola szybko rosnących traw na paszę dla zwierząt. Oprócz tego, że zabierają miejsce do życia dla owadów, to jeszcze wymagają intensywnego nawożenia i częstego koszenia. Oprócz tego z pól uprawnych zniknęły miedze i zadrzewienia śródpolne.

W odpowiedzi na alarmujące doniesienia badaczy i rosnącą presję społeczną, niemiecki rząd ogłosił we wrześniu strategię ochrony owadów.

Celem tego programu jest odwrócenie trendu spadku liczby owadów i ich różnorodności biologicznej. W budżecie jest 100 milionów euro rocznie, z czego co najmniej 25% będą stanowiły wydatki na badania i monitoring populacji owadów.

Aby eliminować główne przyczyny wymierania owadów i poprawić warunki ich życia w Niemczech, program „Ochrona owadów” koncentruje się na szybkim wdrożeniu konkretnych środków w dziewięciu obszarach działania. Najważniejszymi elementami programu są:

  • zmiany w prawie ochrony środowiska, prawie rolnym i prawie wodnym, których celem jest ochrona i przywracanie siedlisk owadów na terenach wiejskich i w miastach,
  • do 2023 roku eliminacja wykorzystania glifosatu w rolnictwie, jako środka zagrażającego rodzimej roślinności, której potrzebują owady, jasne i zaostrzone przepisy dotyczących wykorzystania środków ochrony roślin,
  • ogólnokrajowa kampania informacyjna o ogrodach przyjaznych owadom,
  • wsparcie działań edukacyjnych w przedszkolach i szkołach,
  • przynajmniej 25 milionów euro rocznie przeznaczone na badania i monitoring populacji owadów, tworzenie siedlisk — m.in. zakładanie łąk kwietnych czy zadrzewień,
  • objęcie dopłatami także murów polnych i półdzikich sadów owocowych,
  • stosowanie oświetlenia przyjaznego owadom.

Program zostanie sfinansowany ze środków federalnych. Aby działania odniosły spodziewane efekty, niezbędne jest wsparcie na szczeblu krajowym i lokalnym, a także aktywne włączenie społeczeństwa.

Rząd federalny zamierza regularnie informować o postępach we wdrażaniu i efektach działań. W ramach okrągłego stołu „Ochrona owadów” przedstawiciele podmiotów społecznych będą również regularnie wymieniać poglądy na temat postępów programu w zakresie ochrony owadów i omawiać stan wdrażania środków.

To tyle na Zachodzie. Liczymy, że i nasze władze przejmą się problemem ginących owadów, wykraczającym znacznie poza choroby pszczoły miodnej.