Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu
lakikwietne.pl
obowiązuje od 1 lipca 2021 r.

Karol Podyma prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Łąki Kwietne Karol Podyma, pod adresem: Ziąbki 10 (99-417 Bolimów), zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej, NIP 1181697777, REGON 381242660 (dalej jako: „ŁĄKI KWIETNE”) jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia, dalej będziemy posługiwali się skrótem „RODO”), w odniesieniu do danych osobowych Korzystających (za Korzystających uważa się Użytkowników zarejestrowanych, Użytkowników niezarejestrowanych oraz Klientów) , będących osobami fizycznymi.

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności

Polityka Prywatności określa, w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.

ŁĄKI KWIETNE dokładają szczególnych starań w celu ochrony Twoich praw, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji przekazanych Nam i dotyczących Ciebie. Informacje te (w tym Twoje dane osobowe) są należycie zabezpieczane, a formularze internetowe służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, dzięki czemu proces przekazywania danych jest szyfrowany.

Przetwarzając Twoje dane osobowe, ŁĄKI KWIETNE zwracają szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

1. Jakich pojęć używamy w Polityce Prywatności?

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Korzystający” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”.

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna składająca zamówienie na produkty oferowane przez ŁĄKI KWIETNE,

Korzystający – Użytkownik zarejestrowany, Użytkownik niezarejesrowany lub Klient,

ŁĄKI KWIETNE – Karol Podyma prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Łąki Kwietne Karol Podyma, pod adresem: Ziąbki 10 (99-417 Bolimów), zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej, NIP 1181697777, REGON 381242660,

Profil – funkcjonalność Konta, pozwalająca Korzystającym na gromadzenie wybranych informacji, w tym dotyczących złożonego zamówienia oraz danych przekazywanych do ŁĄKI KWIETNE celem wykonania zawartej Umowy Sprzedaży,

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

Serwis – serwis internetowy należący do ŁĄKI KWIETNE, w ramach których ŁĄKI KWIETNE świadczy swoje usługi. Serwis umieszczony jest pod adresem: lakikwietne.pl,

Użytkownik zarejestrowany – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada Konto i korzysta z usług oferowanych przez ŁĄKI KWIETNE w Serwisie,

Użytkownik niezarejestrowany – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych przez ŁĄKI KWIETNE w Serwisie, które nie wymagają założenia Konta,

Ty, Twój – odpowiednio Użytkownik zarejestrowany lub Użytkownik niezarejestrowany.

2. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych i jak możesz się z nami skontaktować?

ŁĄKI KWIETNE są administratorem Twoich danych osobowych, które przekazałeś nam poprzez wypełnienie formularzy zawartych na stronie.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw skontaktuj się z nami:

 1. wysyłając wiadomość na adres e-mail: sklep@lakikwietne.pl
 2. dzwoniąc pod numer telefonu: 505-159-315
 3. pisemnie pod adresem: Ziąbki 10 (99-417 Bolimów)

3. Jakie dane przetwarzamy, w jakich celach i na jakiej podstawie prawnej?

W związku z tym, że świadczymy różne usługi dla Użytkowników Zarejestrowanych i Użytkowników Niezarejestrowanych, przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych.

Założenie Konta oraz uwierzytelnianie Użytkownika w Serwisie

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu do założenia konta, to znaczy: imię, nazwisko, adres e-mail oraz utworzone przez Ciebie hasło.

Podstawa prawna. Niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy tj. do założenia konta (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Usługi niewymagające założenia konta

Rodzaje usług. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu świadczenia usług niewymagających założenia Konta, takich jak: umożliwienie wyszukiwania ofert w Serwisie, kompletowania ich.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, to znaczy: dane dotyczące oglądanych przez Ciebie ofert, jak również dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID.

Podstawa prawna. Niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy tj. do umożliwienia wyszukiwania ofert w Serwisie zgodnie z Twoimi zainteresowaniami (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Dokonanie zakupu

Rodzaje usług. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu świadczenia usługi Sprzedaży oferowanych produktów takie jak: : imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorstwa, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz utworzone przez Ciebie hasło.

Podstawa prawna: Niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności Konta: imię i nazwisko, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail (dane obligatoryjne). Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych usług i funkcjonalności Konta. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

Wykonanie Umowy Sprzedaży

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu zamówienia do Serwisu, to znaczy: imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorstwa, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail.

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą zawartej przez Ciebie z nami Umowy Sprzedaży (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Archiwalne (dowodowe) zabezpieczenie informacji

Zakres danych. W celach archiwalnych (dowodowych) przetwarzamy Twoje dane osobowe dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania określonych faktów.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości wykazania faktów związanych z korzystania z Serwisu i dokonywania zakupów przez Klientów w razie gdy konieczność taka wynikać będzie z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Statystyka korzystania z funkcjonalności Serwisu oraz ułatwienie korzystania z Serwisu, oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Serwisu

Zakres danych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, takie jak: odwiedzane strony i podstrony Serwisu oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania, Twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki, oraz systemu operacyjnego.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług (Administrator korzysta z usługi Google Analytics).

Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Profilu, takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

Rozpatrywanie reklamacji, skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Profilu, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną reklamacji, skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku. Do złożenia reklamacji konieczne jest podanie  imienia, nazwiska, adresu e-mail lub adresu do korespondencji, numeru telefonu, wskazanie numeru produktu i przyczyny reklamacji, a także daty zakupu oraz wad, które wystąpiły.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Korzystającymi, opartych na rzetelności i lojalności, a także możliwości rozpatrywania zgłoszonych reklamacji, skarg lub wniosków.

Badanie Twojej satysfakcji

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące: adres email oraz informację o dacie złożonego przez Ciebie zamówienia i wyszukiwanych przez Ciebie produktach.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz dokonaniu oceny satysfakcji ze świadczonych przez nas usług.

Marketing Naszych usług

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie podczas wypełnienia formularza na stronie oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies. Dane dotyczące aktywności dotyczą w szczególności takich danych jak: historia wyszukiwania, kliknięcia na stronie, odwiedziny na stronie głównej i podstronach, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją mailową z Tobą.

Profilowanie. Powyższe dane wykorzystujemy do stworzenia Twojego profilu, odpowiadającego Twoim zainteresowaniom, oczekiwaniom i preferencjom. Następnie do tak stworzonego profilu dopasowujemy informacje marketingowe, dotyczące naszych produktów i usług, które mogą Cię zainteresować.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu naszych produktów i usług.

Równowaga interesów. Po zważeniu naszego interesu oraz Twoich interesów, praw i wolności uznaliśmy, że marketing połączony z profilowaniem nie będzie ingerować nadmiernie w Twoją prywatność ani nie będzie stanowić dla Ciebie nadmiernej uciążliwości. Tworzymy Twój profil na podstawie podanych przez Ciebie danych oraz danych wynikających z Twojej aktywności w Serwisie (profilowanie). Następnie wykorzystujemy stworzony w ten sposób profil w celu indywidualizacji wysyłanych do Ciebie komunikatów marketingowych.

Zapewniamy przy tym, że wdrożyliśmy odpowiednie gwarancje ochrony Twojej prywatności, a mianowicie:
– korzystamy jedynie z danych dotyczących Twojej aktywności w Serwisie, Interesuje nas, jakich ofert szukasz i które oferty Cię zainteresowały, nie zaś to, co robisz na innych stronach internetowych.

Szanujemy Twoją wolę i ułatwiamy Ci realizację Twoich praw. W tym celu zapewniamy możliwość łatwego wycofania zgód na otrzymywanie komunikatów marketingowych. Możesz nie wyrazić na to zgody, pisząc do nas na adres sklep@lakikwietne.pl. Jednocześnie wycofanie zgody na otrzymywanie takich komunikatów traktujemy jako zgłoszenie sprzeciwu wobec profilowania na potrzeby marketingowe.

4. Dobrowolność podania danych osobowych

Do wykonania Umowy Sprzedaży potrzebujemy od Ciebie następujących danych osobowych: imię, nazwisko/nazwa przedsiębiorstwa, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jeśli jednak z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą Umowy Sprzedaży

5. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom obsługującym płatności elektroniczne,
 • podmiotom zajmującym się świadczeniem usług transportowych i kurierskich – zgodnie z Twoim wyborem dokonanym przy składaniu zamówienia;
 • podmiotom prowadzącym dokumentację księgową naszej firmy;
 • podmiotom prowadzącym obsługę prawną naszej firmy;
 • podmiotom prowadzącym usługi informatyczne,
 • podmiotom zajmującym się świadczeniem usług hostingowych serwisu;
 • upoważnionym pracownikom Administratora.

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych

 1. Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
 2. Edrone Sp. z o.o., ul.1 Lekarska, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera,
 3. Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197: – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone,

2. Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:


 1. kody śledzenia edrone – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone

6. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Dane Osobowe pozyskane na potrzeby zawarcia z Administratorem umowy będą przechowywane przez okres, w którym będzie możliwe dochodzenie i realizacja roszczeń wynikających tej umowy, Państwa dane osobowe związane z korzystaniem z plików cookies będą przetwarzane do czasu ich usunięcia z Państwa urządzeń lub zablokowania w ustawieniach przeglądarki.

Pozyskane Dane Osobowe będą zatem przetwarzanie i przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Z końcem okresu przechowywania Danych Osobowych, wskazanego w ust. 1 i 2 powyżej, Dane Osobowe zostaną usunięte.

7. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie rejestracji do Serwisu, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w Serwisie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą (np. Udostępnianie Profilu).

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z marketingiem naszych produktów i usług, prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu oraz ułatwieniem korzystania z Serwisu, a także badaniem satysfakcji.

Jeśli wniesiesz sprzeciw i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec których wykorzystania wniosłeś sprzeciw.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta.

Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 1. wycofałeś określoną zgodę, w zakresie, w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 2. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 3. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
 4. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
 5. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
 2. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
 3. gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym oraz o profilowaniu;
 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 24h na dokonanie aktualizacji wybranych przez Ciebie ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymasz od nas w trakcie aktualizacji systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnowałeś.

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Serwis używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.

9. Ciasteczka (Cookies)

ŁĄKI KWIETNE stosują pliki “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Korzystających, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Korzystających ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies.

10. Zmiany w polityce prywatności

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównej stronie Serwisu, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa.

Polityka cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.