Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
ŁĄKI KWIETNE

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży drogą elektroniczną w serwisie dostępnym pod adresem https://lakikwietne.pl/ (zwany dalej: „Sklep”), prowadzonym przez Karola Podymę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Łąki Kwietne Karol Podyma, adres Ziąbki 10 (99-417 Bolimów) zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 1181697777, REGON 381242660 (zwany dalej „Sprzedawcą”)
 2. Sklep internetowy Łąki Kwietne prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem Internetu, w formie umowy zawieranej na odległość między osobą zamawiającą („Kupującym”), którym może być zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca, a Sprzedającym. Przedmiotem sprzedaży są Towary znajdujące się w ofercie Sprzedającego na stronie https://lakikwietne.pl/
 3. Dane teleadresowe Sprzedawcy umożliwiające kontakt:
  1. adres pocztowy: Ziąbki 10 (99-417 Bolimów)
  2. numer telefonu: 515-040-270
  3. adres poczty elektronicznej: sklep@lakikwietne.pl
 4. Kupujący może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numeru telefonu podanego w niniejszym punkcie.
  Kupujący może porozumiewać się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od 9:00 do 17:00.
 5. Sformułowaniom użytym w niniejszym Regulaminie przypisuje się następujące znaczenie:
  1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
  2. Formularz rejestracyjny – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta,
  3. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności, ilości zamówionego Towaru oraz wskazanie ewentualnego posiadania kuponu rabatowego,
  4. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  5. Konto – konto Kupującego w Sklepie, w którym gromadzone są dane osobowe podane przez Kupującego bezpośrednio w formularzu rejestracyjnym oraz formularzach zamówienia oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie,
  6. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Towarów,
  7. Kupujący – osoba fizyczna pełnoletnia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu umowę sprzedaży drogą elektroniczną,
  8. Portal internetowy – pośrednik sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą, stanowiący wirtualne miejsce złożenia zamówienia oraz danych osobowych, przekazywanych bezpośrednio Sprzedawcy, celem wykonania zawartej umowy,
  9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,
  10. Regulamin – niniejszy regulamin tj. regulamin sklepu internetowego Łąki Kwietne,
  11. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://lakikwietne.pl/
  12. Sprzedawca – Karol Podyma prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Łąki Kwietne Karol Podyma,
  13. Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą,
  14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu,
  15. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, złożone za pośrednictwem Sklepu, określające: rodzaj i ilość towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towarów, miejsce wydania towarów oraz dane Kupującego, stanowiące złożenie Sprzedającemu przez Kupującego oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu towarów będących przedmiotem zamówienia.
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Kupującego.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Kupującego na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inny sprzęt umożliwiający poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 4. Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu Towarów są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich.
 5. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu, jak również opisy Towarów i ich wizualizacja stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej Umowy Sprzedaży – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 6. Cena podana przy każdym Towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
 7. Ceny podane przy każdym Towarze nie obejmują kosztów transportu. Koszty transportu będzie pokrywać Kupujący i będą one ustalane indywidualnie dla każdego zamówienia. Informacje o wysokości kosztów transportu będą widoczne dla Kupującego na stronie internetowej Sklepu przy składaniu zamówienia.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie Sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 9. Sprzedający oświadcza, że sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Towary posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.
 10. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Towaru, zawieranie zamówień lub ich realizacja następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku, o którym mowa w ustępie niniejszym, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ustalenia innej kolejności zawierania transakcji lub ich realizacji. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo wprowadzenia innych szczególnych warunków odnoszących się do zawarcia lub realizacji transakcji. O odstępstwach w stosunku do zasady powszechności, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu, Sprzedający informuje na stronie Sklepu.
 11. Do złożenia zamówienia w Sklepie konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.
 12. Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzone w związku działalnością Sklepu mogą być nagrywane i archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata albo gdy jest to konieczne ze względu na dochodzone przez Sprzedawcę roszczenie, w szczególności wobec Kupującego, lub gdy jest to niezbędne ze względu na przepis prawa i na żądanie uprawnionego do tego organu państwa.

§ 2
Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Towary niezbędne są:
  1. urządzenia końcowe z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową,
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) – w przypadku składania Zamówienia,

§ 3
Zakładanie konta

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracyjny, w którym należy podać następujące dane: w pierwszej kolejności imię i nazwisko oraz adres e-mail następnie hasło i potwierdzenie hasła.
 2. Warunkiem koniecznym do założenia konta jest akceptacja niniejszego regulaminu.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 5. Kupujący ma możliwość w każdej chwili, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres wskazany w § 1 pkt 3 ust. 1.

§ 4
Składanie zamówienia

 1. Aby złożyć Zamówienie należy:
  1. Bez rejestracji
   – wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”
   – przeanalizować Towar będący w koszyku (rodzaj zamówionego Towaru oraz jego ilość),
   – podać swój adres e-mail, imię, nazwisko, telefon i dane adresowe
   – wybrać sposób dostawy oraz kliknąć “Następne”,
   – wybrać metodę płatności oraz kliknąć „Złóż zamówienie”
   – opłacić Zamówienie według danych przesłanych przez Sprzedawcę na podany adres e-mail
  2. Za pomocą konta:
   – wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”
   – przeanalizować Towar będący w koszyku (rodzaj zamówionego Towaru oraz jego ilość),
   – wybrać sposób dostawy oraz kliknąć “Następne”,
   – wybrać metodę płatności oraz kliknąć „Złóż zamówienie”
   – opłacić Zamówienie według danych przesłanych przez Sprzedawcę na podany adres e-mail
 2. Sprzedawca udostępnia dane uzyskane od Kupującego przedsiębiorstwom kurierskim, na zasadach określonych prawem, wyłącznie w celu zrealizowania postanowień umowy. Przedsiębiorstwa kurierskie, z którymi współpracuje Sprzedawca to: DPD, InPost.

§ 5
Płatności

 1. Kupujący może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatności natychmiastowe Cashbill
  2. Przelew tradycyjny
  3. Pobranie.
 2. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu i są wskazywane w momencie dokonywania Zamówienia.

§ 6
Wykonywanie Umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie zgodnie z § 4 niniejszego Regulaminu oraz otrzymaniu przez Kupującego wiadomości elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji.
 2. Umowa sprzedaży jest wykonana po złożeniu zamówienia przez Kupującego, zapłacie za zamówiony towar i odebraniu towaru.
 3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej. Kupującego, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyżej wskazanej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
 4. Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia płatności za zamówiony towar w określonym w pkt § 6 pkt 5. poniżej, okresie od złożenia zamówienia pod rygorem anulowania zamówienia.
 5. W przypadku wyboru przez Kupującego danego rodzaju płatności stosuje się odpowiedni czas do uiszczenia zapłaty:
  1. Chashbill – Kupujący jest obowiązany do dokonania płatności w momencie składania zamówienia.
  2. Przelew zwykły – Kupujący jest obowiązany dokonać przelewu w ciągu 7 dni.
  3. Za pobraniem – w momencie odbioru paczki jeśli dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem a opakowanie nie jest uszkodzone.
  4. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym przy zamawianym produkcie, w sposób wybrany przez Kupującego w momencie składania Zamówienia.
  5. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, Sprzedający dostarczy Kupującemu wszystkie Towary po skompletowaniu całego zamówienia.

§ 7
Dostawa towaru

 1. Kupujący może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Towaru:
  1. przesyłka kurierska,
  2. przesyłka kurierska pobraniowa,
  3. paczkomat InPost,
  4. paczkomat InPost pobraniowy,
  5. odbiór osobisty – Bolimów, pow. Skierniewice., woj. łódzkie
 2. Sprzedawca nie odpowiada za wydłużenie czasu dostawy, które zależne jest wyłącznie od przedsiębiorstwa doręczającego.
 3. Sprzedawca ma prawo odmówić dostarczenia Towaru w przypadku oznaczenia miejsca dostawy leżącego poza Rzeczpospolitą Polską.
 4. Dostawa Towarów do Kupującego jest odpłatna. Koszty dostawy Towarów są zależne od wybranego sposobu dostawy i są wskazane Kupującemu w sklepie w toku zamawiania towaru przez Kupującego.
 5. Zamówienia wysyłamy od poniedziałku do piątku z wykluczeniem świąt i dni wolnych od pracy.
 6. Zawartość przesyłki należy sprawdzić w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zastrzeżeń podczas odbioru Towarów należy sporządzić w obecności przewoźnika protokół zastrzeżeń, określając precyzyjnie ilość i rodzaj Towarów oraz ich uszkodzenia zgodnie z procedurą obowiązującą u danego przewoźnika i przekazać Sprzedającemu informację o dostarczeniu uszkodzonego/niekompletnego produktu.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania przewoźnika.
 8. Sprzedawca nie odpowiada za szkody wynikłe z niepoprawności danych podanych przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, spowodowanych przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.
 9. Termin realizacji Zamówienia liczony jest w dniach roboczych. Bieg terminu realizacji Zamówienia rozpoczyna się w dniu otrzymania zapłaty, a jeżeli zapłata ma nastąpić za pobraniem – w dniu zawarcia Umowy sprzedaży.
 10. Klient otrzymuje fakturę obejmującą Zamówienie drogą elektroniczną, każdorazowo po zaksięgowaniu zapłaty na koncie bankowym Sprzedającego. Klient wraz z Produktem otrzymuje fakturę obejmującą Zamówienie.

§ 8
Newslettery

 1. Sprzedawca dostarcza e-mailowo materiały informacyjne i oferty marketingowe związane ze sprzedawanymi Towarami oraz działalnością przedsiębiorstwa w formie newslettera.
 2. Każdy kto chce otrzymywać od Sprzedawcy newslettery zobowiązany jest podać swój adres e-mail we wskazanym na stronie internetowej miejscu.
 3. W przypadku Kupujących zakładających swoje Konto mają oni możliwość zapisania się do newslettera poprzez zaznaczenie opcji „zapisz się do newslettera”.

§ 9
Prawo odstąpienia od umowy i zwrot towaru.

 1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.
 2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu, które może zostać wysłane pocztą na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy.
 3. Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 i art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ponosi Kupujący.
 4. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedawca może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.
 5. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, opakowanie zostało naruszone, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy dokonane przez Kupującego płatności, pomniejszone o koszty dostawy, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
 7. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu z Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Uprawnienie Sprzedawcy wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu nie znajduje zastosowania w sytuacji, w której Sprzedawca zaoferował Kupującemu odbiór rzeczy.
 9. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

§ 10
Reklamacje.

 1. Kupujący będący konsumentem ma możliwość kontaktu ze Sprzedawcą oraz składania reklamacji na podstawie rękojmi, za pomocą następujących danych teleadresowych:
  1. adres pocztowy: Łowicka 10b, 99-417 Bolimów,
  2. adres poczty elektronicznej: sklep@lakikwietne.pl.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Kupującego o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 3. W reklamacji należy podać dane Kupującego umożliwiające realizację reklamacji, opis niezgodności Towaru z Umową, a także informację o żądaniu reklamacyjnym.
 4. Transport reklamowanych Towarów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Sprzedawcy za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej, chyba że Sprzedawca poinformował, iż Towar zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§ 11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1063 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1063 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a Sprzedawcą korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, co do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

§ 12
Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

§ 13
Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie prezentowane na stronie Sklepu Towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.
 2. Umowy sprzedaży zawierane poprzez Sklep są zawierane w języku polskim.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Kupujący ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 6. Wszelkie spory rozstrzygane na tle niniejszego regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, Strony mogą wytoczyć powództwo w szczególności przed sądem właściwym:
  1. według miejsca zamieszkania pozwanego,
  2. według siedziby zakładu głównego lub oddziału przedsiębiorcy, jeżeli dochodzone roszczenie ma związek z tym oddziałem,
  3. według miejsca wykonania umowy.