4 207 zł dla rolników za pas kwietny. Jak uzyskać dotację?

Od 2023 roku rolnicy będą mogli starać się o dofinansowanie związane z zakładaniem pasów kwietnych na gruntach ornych.

Zgodnie z informacjami z drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (ang. Common Agricultural Policy, CAP)  na lata 2023-2027, opublikowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 2023 roku rolnicy będą mogli starać się o dofinansowanie związane z zakładaniem pasów kwietnych na gruntach ornych. Powstają szczegółowe wytyczne oraz wymogi dotyczące interwencji, ale już wiadomo, że dopłata wynosić będzie rocznie 4 207 zł za hektar i będzie można ją otrzymywać przez 5 lat. 

Czym jest interwencja?

Interwencja “Wieloletnie pasy kwietne” oznacza zakładanie i utrzymywanie śródpolnych, wieloletnich pasów kwietnych. Celem działania jest wzbogacanie bioróżnorodności krajobrazu wiejskiego, ograniczanie szkodliwych monokultur oraz wspieranie zapylaczy i innych pożytecznych organizmów. Na dopłaty mogą liczyć posiadacze gospodarstw rolnych, w których powierzchnia gruntów rolnych przekracza 1 hektar. Zobowiązanie musi zostać podjęte na 5 lat, a do płatności kwalifikować będą się działki nie mniejsze niż 0,1 ha.

Wymogi:

minimalne rozmiary: długość 35 metrów, szerokość od 3 do 9 metrów; min. odległość pomiędzy pasami kwietnymi to 50 metrów,

termin wysiewu mieszanki nasion: jesień poprzedzająca rok rozpoczęcia realizacji zobowiązania lub wiosna w pierwszym roku realizacji zobowiązania,

koszenie roślinności pasów kwietnych: 50% powierzchni pasa raz w roku

Obecnie pas kwietny powinien być co najmniej dziesięciogatunkowy (dokładna lista gatunków możliwych do wykorzystania w mieszance zostanie określona później), ale zgodnie z ww. projektem interwencji miałyby składać się głównie z rodzimych gatunków roślin jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich. To oznacza, że nasiona na pasy kwietne mogą być uprawiane na terenach odznaczających się niższą klasą gleby

Rolnicy podejmujący zobowiązanie mają obowiązek posiadania planu działalności rolnośrodowiskowej. Muszą również zachować w gospodarstwie elementy krajobrazu nieużytkowane rolniczo, stanowiące ostoje przyrody oraz zachować istniejące w obrębie pasa drzewa i krzewy.

Ograniczenia:

– nie będzie można przekształcać istniejących trwałych użytków zielonych na pasy kwietne 

– w obrębie pasa nie będzie można przeorywać, wypasać, stosować nawozów mineralnych i naturalnych, osadów ściekowych oraz środków ochrony roślin

– pasy kwietne nie będą mogły stanowić miejsca składowania siana, słomy i odpadów, obornika, służyć jako drogi dojazdowe ani miejsca do parkowania maszyn oraz urządzeń rolniczych.

Ze strony Ministerstwa można pobrać pełną treść projektu: https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-drugiej-wersji-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-2027

15 września 2021 r. zakończyły się konsultacje społeczne projektu PS WPR.

Obecnie procedowane projekty przepisów UE obligują kraje członkowskie do przekazania krajowych planów strategicznych do Komisji Europejskiej najpóźniej 1 stycznia 2022 roku.