Łąki kwietne partnerem i sponsorem konferencji naukowej

5 września odbędzie się druga edycja konferencji “Pasy kwietne w rolnictwie”. Efekty badań, które zostaną zaprezentowane w czasie spotkania, mogą wpłynąć na dalszy rozwój terenów wiejskich i ochronę środowiska.
Rezultatem badań prowadzonych przez wiele ośrodków w Europie, w tym 40-letnich badań Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, jest utrwalone przekonanie o konieczności zmiany w postrzeganiu krajobrazu rolniczego. Potwierdzają to także dokumenty i dyrektywy na poziomie europejskim. Istnieje pilna potrzeba znacznie większego urozmaicenia terenów wiejskich. Ta potrzeba dotyczy szczególnie pól uprawnych, gdzie celem powinna być także ochrona różnorodności biologicznej. Wynika to ze względów praktycznych (np. ochrona zapylaczy i utrzymanie naturalnych wrogów szkodników upraw) oraz etycznych (ochrona przyrody naszą powinnością i obowiązkiem prawnym).

Jednym z łatwo dostępnych sposobów urozmaicania pól uprawnych jest wprowadzanie pasów kwietnych. Na ubiegłorocznej konferencji przedstawiono ideę tworzenia kwietnych upraw współrzędnych, mechanizmy ich działania i przykłady zastosowań. Dr Lukas Pfiffner ze szwajcarskiego Instytutu Badań Rolnictwa Ekologicznego (FiBL) omówił problematykę stosowania pasów kwietnych na podstawie wieloletnich doświadczeń ze Szwajcarii.

Podczas tegorocznej konferencji będziemy rozmawiać o dużym potencjale kwietnych pasów jako naturalnej metody zwalczania szkodników i zwiększania różnorodności biologicznej, w tym wsparcia zapylaczy. Wykorzystanie tego potencjału wymaga zaangażowania wielu stron oraz intensywnej promocji w mediach. Konieczne są także ułatwienia i wsparcie finansowe dla rolników realizujących takie proekologiczne praktyki. Udział przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi daje nadzieję, że pasy kwietne będą wzięte pod uwagę przy projektowaniu nowej perspektywy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W tym roku w programie konferencji znajdzie się wystąpienie dr. Jeroena Schepera z Wageningen University & Research Centre w Holandii, która posiada wieloletnie doświadczenia w stosowaniu pasów kwietnych. Przedstawione zostaną wyniki krajowych badań nad eksperymentalnymi pasami kwietnymi, prowadzonych przez IŚRiL PAN we współpracy z gospodarstwem ekologicznym w Juchowie. Problematyka pasów kwietnych zostanie omówiona na tle zagadnienia tzw. zielonej infrastruktury.

Partnerzy

Konferencję organizują:

Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Demeter-Polska. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.

Partnerami wydarzenia są:

LGD Gościnna Wielkopolska

Gmina Piaski

Fundacja „Kwietna”

„Łąki kwietne”

Fundacja im. Stanisława Karłowskiego